Revision

Styrelsens och föreningens räkenskaper och övriga arbete granskas av revisorer. Revisionsberättelsen över det gångna räkenskapsåret hålls tillgänglig för medlemmarna minst en vecka före ordinarie stämma.

Vid den senaste stämman utsågs Per Lundfors, godkänd revisor vid Grant Thornton Sweden AB, som föreningens revisor.