Vanliga frågor

VEM SVARAR FÖR REPARATIONER OCH UNDERHÅLL?
Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen svarar för t ex trapphus, fasader och yttertak. Viss del av årsavgiften sätts av för framtida underhåll av gemensamma delar – s k yttre underhåll.

VAD INGÅR I ÅRSAVGIFTEN?
Årsavgiften (som du betalar i form av en månadsavgift) ska täcka din del av föreningens gemensamma kostnader för räntor, amorteringar, förvaltning, fastighetsförsäkring m m. I ekonomisk plan finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter lägenhetens insatser. Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott.

VILKEN FÖRSÄKRING BEHÖVER JAG?
Föreningens fastighetsförsäkring svarar vanligtvis för skador på fastigheten såsom utströmmande ledningsvatten och brand. Denna försäkring reglerar inte skador på din egen egendom. Du bör alltså teckna en egen hemförsäkring. Dock finns det skadetyper som inte täcks av hemförsäkringen, exempelvis läckageskador i våtutrymmen.

Fastighetsförsäkringen som föreningen har täcker visserligen reparationen av skadan men ej självrisken.

FÅR JAG HYRA UT MIN LÄGENHET I ANDRA HAND?
Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen kan dock medge andrahandsuthyrning i vissa fall, om ”synnerliga skäl” föreligger, t ex om du ska arbeta utomlands. Du blir hyresvärd vid uthyrning.
Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för din lägenhet, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald, att din hyresgäst inte missköter sig osv.
Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd och få detta godkänt av hyresnämnden. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din lägenhet efter uthyrningstiden.

NÄR KAN JAG ÖVERLÅTA MIN BOSTADSRÄTT?
Du kan när som helst sälja din lägenhet, till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig.
För giltigt köp krävs att handlingen anger köpares och säljares namn, personnummer och adress, priset och vilket objekt som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan överlåtelse kan ske. En kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

VAR KAN JAG FÅ ETT UTDRAG UR LÄGENHETSREGISTRET?
Föreningens ekonomiförvaltare Arcada hjälper dig med det. Telefonnummer hittar du under kontaktuppgifter uppe till vänster.

HUR KAN JAG PÅVERKA MITT BOENDE?
Varje år före juni månads utgång ska föreningen hålla föreningsstämma (årsstämma). Vid detta tillfälle samlas alla medlemmar för att gemensamt gå igenom det gångna årets verksamhet. Styrelsen presenterar årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman ska godkänna styrelsens arbete – ”ge styrelsen ansvarsfrihet”.

Till stämman kan alla medlemmar lämna in förslag på verksamhet eller åtgärder. Förslagen ska lämnas in till styrelsen i god tid före stämman. Meddelande om när stämman äger rum ska delas ut skriftligt till alla medlemmar.
Det är vid stämman som föreningen väljer styrelse, revisorer och valberedning för det kommande året.
Vid vissa tillfällen kan också extra föreningsstämma förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar ska ändras eller om en speciell fråga inte kan vänta till nästa årsstämma. Styrelsen ska också kalla till stämma om minst 10 procent av medlemmarna begär det. En sådan begäran ska lämnas skriftligt till styrelsen.
Vid föreningsstämmor kan man bara fatta beslut i de frågor som står på den dagordning som har delats ut tillsammans med kallelsen.
Du kan också engagera dig i någon av de arbetsgrupper som finns i föreningen. Just nu finns en gårdsgrupp men andra grupper kan vara på gång att bildas – hör av dig till styrelsen om du vill veta mer. Du kan också själv bilda en arbetsgrupp om det är någon särskild fråga som engagerar dig – kontakta styrelsen och berätta.

PROTOKOLL
Protokoll från föreningsstämmor skall vara tillgängliga för medlemmar senast tre veckor efter stämman. Protokollen publiceras under rubriken Stämma på den här hemsidan. Hör av dig till styrelsen om du föredrar att få protokollen i pappersform.
Det är endast stämmoprotokoll som samtliga medlemmar har rätt att ta del av. Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

HAR DU FLER FRÅGOR?
Hör av dig till styrelsen om det är något du undrar över.